ŠTO JE TO FLAG?

Nslovnica / O FLAG-u / Što je to FLAG?

Lokalne akcijske grupe u ribarstvu / LAGUR (eng. Fisheries local action group / FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja te ima pravni oblik udruge. Partnerstvo je uspostavljeno s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje.

Važan segment ovog partnerstva čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za funkcioniranje svakog FLAG-a.

FLAG je pravna osoba s usvojenim Statutom, definiranim ciljevima i usvojenom Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu na osnovu koje FLAG objavljuje FLAG-natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim navedenog, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja zainteresiranih dionika, animacije lokalne zajednice, pružanja potpore potencijalnim korisnicima u vidu edukacija i savjetovanja te provođenjem vlastitih razvojnih projekata. Uloga FLAG-a u lokalnoj zajednicu temelji se na stvaranju preduvjeta za uključivanje svih lokalnih dionika u procese donošenja odluka i oblikovanje zajedničke prosperitetne budućnosti lokalne zajednice.

FLAG-ovi su osnovani temeljem CLLD pristupa (eng. Community Led Local Development), mehanizma za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući predstavnike javnog sektora, civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

FLAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa, putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG):
  • predstavlja partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tog područja
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe
  • predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika
  • naselje u sklopu FLAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika