Nadzorni odbor

Naslovnica / O FLAG-u / Tijela FLAG-a Istarska batana / Nadzorni Odbor

Nadzorni odbor je tijelo koje vrši nadzor nad zakonitošću rada FLAG-a. Nadzorni odbor ocjenjuje izvršenje odredbi Statuta i drugih općih akata FLAG-a, nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja i pravilnost raspolaganja sredstvima te razmatra i donosi odluku o podnesenim prigovorima na odluke Upravnog odbora FLAG-a o odabiru projekata u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja FLAG.

Rad Nadzornog odbora temelji se na odredbama Uredbe (EU) 1303/2013 te Delegirane uredbe Komisije (EU) 240/2014 koje se odnose na lokalno razvojno partnerstvo koje provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. U radu Nadzornog odbora FLAG-a bilo koja pojedinačna interesna skupina ne ostvaruje više od 49% glasačkih prava. Uz navedeno, udio predstavnika gospodarske interesne skupine iz sektora ribarstva u Nadzornom odboru mora biti najmanje 40%, a najviše 49% kako bi se osigurala njihova značajna zastupljenost.

Nadzorni odbor ima 7 članova koji između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora FLAG-a Istarska batana su:
  • Općina Ližnjan-Lisignano, predstavnik Marko Ravnić – Predsjednik NO (javni sektor)
  • MED EKO SERVIS d.o.o., predstavnik Edo Krajcar, Dopredsjednik NO (javni sektor)
  • FARO 11 udruga za razvoj kreativnih industrija, predstavnica: Ivana Čehić Rabljenović (civilni sektor)
  • Ankica Piccoli (civilni sektor)
  • Davor Škorić, obrt za morski ribolov, predstavnik Davor Škorić (gospodarski sektor)
  • Levan, obrt za morski ribolov i knjigovodstveni servis, predstavnik Siniša Pavlović (gospodarski sektor)
  • R.I.S.T. TOURS d.o.o. za turizam i putnička agencija, predstavnik Aleksandar Ristovski (gospodarski sektor)
Udio predstavnika javnih, civilnih i gospodarskih lokalnih socio-ekonomskih interesa u Nadzornom odboru FLAG-a je sljedeći:
  • udio predstavnika javnih lokalnih socio-ekonomskih interesa: 28,57%
  • udio predstavnika civilnih lokalnih socio-ekonomskih interesa: 28,57%
  • udio predstavnika gospodarskih lokalnih socio-ekonomskih interesa: 42,86%