Ciljevi, područja djelovanja i djelatnosti FLAG-a Istarska batana

Naslovnica / O FLAG-u / Područje djelovanja FLAG-a Istarska batana

CILJEVI:
 • donošenje i provođenje Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
 • širenje LEADER/CLLD načela i metodologije u integriranom razvoju područja djelovanja Udruge
 • provedba LEADER pristupa (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale- veze među aktivnostima u razvoju ruralnog gospodarstva)- metoda ruralnog razvoja koja se primjenjuje u svim zemljama članicama Europske Unije i na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. LEADER potiče ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica uz povećanje konkurentnosti poslovnog sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih odluka, zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama
 • provedba CLLD pristupa (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj vođen od strane zajednice) je mehanizam za uključivanje lokalnih razvojnih dionika i partnera, uključujući predstavnike civilnog društva, lokalne gospodarske dionike te predstavnike javnog sektora, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u budućem održivom razvoju. CLLD se provodi putem integriranih i višesektorskih strategija lokalnog razvoja, dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale te uključuju inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju
 • povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta i društvene uključenosti
 • pružanje podrške zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnih zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi
 • diversifikacija aktivnosti u ribarstvu
 • doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima putem jedinstvenih znanja, kulture i tradicije
 • povećanje broja radnih mjesta u ribarstvu unutar svojih zajednica
 • osiguranje protoka informacija za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice u svrhu poticanja održivog razvoja
 • ostvarivanje zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća
 • dugoročno ostvarivanje održivog razvoja područja Udruge

PODRUČJA DJELOVANJA:
 • Demokratska politička kultura:
  • obrazovanje za demokratsko građanstvo
  • volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnosti volonterskih centara te ostale djelatnosti volonterstva)
  • promicanje društvene solidarnosti
  • promicanje dobrog upravljanja
  • poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanje
  • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
  • razvoj civilnog društva
  • razvoj lokalne zajednice
  • javno informiranje i mediji (proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave u medijima, promicanje
  • medijske pismenosti, praćenje društvene odgovornosti medija i ostale djelatnosti javnog informiranja i medija)
 • Gospodarstvo:
  • socijalno (društveno) poduzetništvo (promicanje razvoja socijalnog poduzetništva te ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva)
  • energetika (s naglaskom na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije)
  • industrija
  • inovatorstvo
  • poljoprivreda
  • trgovina
  • turizam
  • ugostiteljstvo
  • strukovne udruge u gospodarstvu
  • ostale djelatnosti iz područja gospodarstva
 • Međunarodna suradnja:
  • razvojna suradnja (demokratska tranzicija, obrazovanje, ravnopravnost spolova, smanjenje siromaštva, zaštita okoliša i prirode te ostale djelatnosti međunarodne razvojne suradnje)
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje:
  • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju te ostale aktivnosti odgoja i obrazovanja)
 • Održivi razvoj:
  • razvoj ruralnih područja (edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja, LEADER pristup razvoju ruralnih područja, zaštita javnih dobara u ruralnim područjima i ostale aktivnosti i djelatnosti razvoja ruralnih područja)
  • održivi gospodarski razvoj (razvoj društvenog kapitala, održivi turizam te ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja)
DJELATNOSTI:
 • strateško programiranje, izrada i provedba Lokalne razvojne strategije i integriranog programa razvoja za područje Udruge i za integralni i uključiv lokalni razvoj vođen lokalnom zajednicom, temeljen na pristupu „odozdo prema gore“ odnosno primjena načela LEADER/CLLD-a
 • identificiranje razvojnih resursa i potencijala u ribarstvu i akvakulturi lokalnih ribarstvenih zajednica
 • poticanje sudjelovanja javnosti o donošenju i provođenu lokalnih razvojnih politika
 • pružanje potpore svim lokalnim razvojnim dionicima odnosno predstavnicima javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa koji se bave razvojem lokalne ribarstvene zajednice kroz seminare, radionice, predavanja, individualne konzultacije i slično u cilju njihovog razvoja i samoodrživosti
 • poticanje suradnje i povezivanja predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa kao i ostalih dionika u ribarstvenom području čije se djelovanje temelji na LEADER/CLLD načelima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • vrednovanje i odabir, nadzor i koordinacija projekata koji se provode u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja LAGUR
 • stvaranje lokalnog partnerstva koje oblikuje i provodi integriranu razvojnu strategiju
 • identifikacija prioriteta i mjera lokalnog razvoja LAGUR područja
 • uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera na području Udruge, te na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • briga o napredovanju i edukaciji članova i radnih skupina Udruge te interesnih skupina na području Udruge
 • praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti, te informiranje potencijalnih korisnika u području Udruge o postojećim mogućnostima
 • stvaranje preduvjeta za održivi razvoj područja i zajednica Udruge koje ovise o ribarstvu
 • organiziranje studijskih i stručnih putovanja
 • organizacija sajmova, izložbi, manifestacija, koncerata, predstava i drugih javnih događaja u lokalnim ribarstvenim zajednicama te regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu promicanja razvoja ribarstvenih područja i primjene načela LEADER/CLLD-a u integralnom, uključivom, održivom i pametnom i održivom lokalnih ribarstvenih zajednica
 • izrada, provođenje, nadzor i koordinacija integralnih i drugih razvojnih projekata Udruge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima, seminarima i slično koji su u vezi s radom neprofitnog sektora, integralnog razvoja lokalnih ribarstvenih zajednica uz primjenu načela LEADER/CLLD-a
 • briga o revitalizaciji, zaštiti i promicanju tradicijskog nasljeđa te održivom korištenju kulturne i prirodne baštine lokalnih ribarstvenih zajednica
 • potpora stjecanju znanja, razmjene iskustava i savjetovanja između članica Udruge te nadležnih državnih tijela i službi odgovornih za pitanja razvoja ribarstvenih područja na razini Republike Hrvatske i Europske unije
 • poticanje i potpora aktivnoj uključenosti građana u društveno korisnim akcijama i volonterizmu te organiziranje razmjene volontera; osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara u ribarstvenom području
 • praćenje provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu „Istarska batana“
 • obavljanje i drugih sličnih poslova, a koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge u skladu sa odredbama ovog Statuta