Skupština

Naslovnica / O FLAG-u / Tijela FLAG-a Istarska batana / Skupština

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja FLAG-om Istarska batana. Skupštinu čine svi članovi FLAG-a.

Članovi FLAG-a su relevantni i reprezentativni predstavnici javnih, civilnih i gospodarskih lokalnih socio-ekonomskih interesa definiranih Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014 te u skladu s nacionalnim pravilima za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Zajedničke ribarstvene politike.

Rad Skupštine temelji se na odredbama Uredbe (EU) 1303/2013 te Delegirane uredbe Komisije (EU) 240/2014 koje se odnose na lokalno razvojno partnerstvo koje provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. U radu Skupštine FLAG-a bilo koja pojedinačna interesna skupina ne ostvaruje više od 49% glasačkih prava. Uz navedeno, udio predstavnika gospodarske interesne skupine iz sektora ribarstva u Skupštini mora biti najmanje 40%, a najviše 49% kako bi se osigurala njihova značajna zastupljenost.

Skupština FLAG-a broji ukupno 32 člana. Udio predstavnika javnih, civilnih i gospodarskih lokalnih socio-ekonomskih interesa u Skupštini FLAG-a je sljedeći:
  • udio predstavnika javnih lokalnih socio-ekonomskih interesa: 34,37%
  • udio predstavnika civilnih lokalnih socio-ekonomskih interesa: 25,00%
  • udio predstavnika gospodarskih lokalnih socio-ekonomskih interesa: 40,63%