Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

Postanite član/ica LAGURa Istarska batana

Redovni članovi LAGUR-a "Istarska batana" mogu postati fizičke osobe s prebivalištem na području LAGUR-a, organizacije civilnog društva sa sjedištem i područjem djelovanja na području LAGUR-a te predstavnici gospodarskog sektora ribarstva sa sjedištem na području LAGUR-a (pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva te ribarske zadruge, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva).

Ukoliko želite postati član LAGUR-a potrebno je ispuniti PRISTUPNICU te ju poštom dostaviti na adresu ureda LAGUR-a.